🔵Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego bieżącego roku, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 4️⃣0️⃣, 0️⃣0️⃣ zł za każdy dzień pomocy.
🟡Świadczenia 4️⃣0️⃣, 0️⃣0️⃣ zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu lub innego wynagrodzenia.

 

✅Kto może otrzymać świadczenie i za jaki okres
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Należy pamiętać iż przyznanie świadczenia warunkowane jest spełnieniem łącznie dwóch przesłanek: zakwaterowania i wyżywienia.
✅W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie
Wysokość świadczenia wynosi 40 zł. dziennie na osobę.
Przyznane świadczenie wypłacane będzie na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego, w terminie do 30 dni.
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, może zostać podwyższone przez wojewodę w przypadku:
▶️Zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy; (za okres od dnia 24.02.2022 do dnia 15.03.2022)
▶️Gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.
✅Gdzie składać wnioski o wypłatę świadczenia
▶️Osobiście w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.
Urząd Gminy Lelkowo
Referat Spraw Społecznych
Tel: 55 244 82 87
▶️za pośrednictwem poczty, wysyłając na adres:
Urząd Gminy Lelkowo
Lelkowo 21
14-521 Lelkowo
▶️w formie elektronicznej:
za pośrednictwem Portalu ePUAP jako pismo ogólne do urzędu wybierając w wyszukiwarce Urząd Gminy Lelkowo.
✅Jak wypełnić wniosek
Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. (1 karta dla 1 osoby)
Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
✅Czy obywatele Ukrainy muszą być obecni przy składaniu wniosku, czy konieczne jest ich zameldowanie
Obecność uchodźców nie jest konieczna, jednak we wniosku należy wypełnić dane osoby przyjętej w tym PESEL lub w przypadku jego braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość. W celu weryfikacji wniosku należy posiadać ten dokument.
Zameldowanie nie jest konieczne.
UWAGA❗️ Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Referacie Spraw Społecznych lub pod nr telefonu 55 244 82 87.
swiadczenie zakwaterowanie