Dnia 26 kwietnia i 8 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne, prowadzone przez Panią Elżbietę Górecką – dyrektora i trenera z Ośrodka Profilaktyki i Edukacji ,,Lider” w Morągu. Zajęcia zostały przeprowadzone w kl. V, VI i VII, dotyczyły m.in. zagrożeń związanych ze światem wirtualnym oraz profilaktyki alkoholowej. Zorganizowanie warsztatów było możliwe dzięki pozyskaniu środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 W kl. V i VI zrealizowano warsztat ,,WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA”, którego celem jest nabycie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu, a także stworzenie warunków do wypraktykowania zmodyfikowanej strategii zachowania.

W kl. VII zrealizowano rekomendowany program ,,DEBATA”, którego celem jest zmiana przekonań normatywnych wśród dzieci i młodzieży na temat alkoholu, a także nabycie umiejętności dokonywania postanowień abstynenckich.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie wykonywali powierzone im zadania i wypowiadali się na określone tematy.

Profilaktyk zobowiązał się opracować raport z przeprowadzonych warsztatów, który będzie zawierał opis, analizę, a także diagnozę zachowań ryzykownych, występujących wśród uczniów. Dokument będzie wykorzystany do dalszej pracy profilaktycznej i wychowawczej  z uczniami, podejmowanej przez pedagoga szkolnego oraz wychowawców.

 
pedagog szkolny
Joanna Trzebińska