Załącznik:  Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  – tryb pełny stacjonarny