Lelkowo, 02-03-2020 r.

WÓJT GMINY LELKOWO
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok.
 

I. Zlecenia realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania.

II. Rodzaj zadania

Wspieranie działań sportowych, popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej pt.

,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych”

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

  1. Na realizację zadania, na rok 2020 planuje się przeznaczyć kwotę 15 000,00 zł.
  2. Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Lelkowo w 2019 roku przeznaczono kwotę 12 000,00zł.

IV. Cel realizacji zadania

Aktywizacja mieszkańców Gminy Lelkowo poprzez organizowanie działań sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej.

V. Zasady przyznawania dotacji:

1.  Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie (Dz. U. z  2019r., poz. 688) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Lelkowo nr XIII/73/2019  z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lelkowo na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

VI. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)

2. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.

4. Realizacja zleconego zadania organizacjom pozarządowym następuje po zawarciu umowy.

5. Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są następujące podmioty działające w obszarze kultury fizycznej i sportu:

1) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie (Dz. U z 2019r., poz. 688) oraz kluby sportowe.

6. Do oferty przedkładanej do konkursu należy dołączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub inny dokument potwierdzający status oferenta,

2) Oferta musi być opieczętowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie  z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu.


VII. Termin składania ofert

Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Otwarty konkurs  ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem:„Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych”

w terminie do dnia 25 marca 2020 r. na poniższy adres:

Urząd Gminy Lelkowo
Lelkowo 21
14-521 Lelkowo

(pok. nr 7 – Sekretariat)
 

О zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Gminy w Lelkowie lub data stempla pocztowego.

Wzór oferty znajduje się w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu składania wniosków.

2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Lelkowo w formie zarządzenia.

3. Oferta sporządzona  wadliwie i niekompletnie, a także złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim.

1. Podaje się do wiadomości, że w 2019 r. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 12 000,00zł.

2. W roku 2020 r. na w/w zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę  15 000,00 zł.

X. Informacje  telefoniczne  na  temat  konkursu ofert na wykonanie  zadania publicznego można uzyskać w Urzędzie Gminy Lelkowo – pokój nr 4a,   tel. (055) 244-82-87.