INFORMACJA

Dodatek - inne źródła ciepła

W dniu 19.09.2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek przysługuje dla gospodarstw, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy. 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB. Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, na dany adres zostanie przyznany tylko jeden dodatek. W sytuacji gdy o dodatek złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złożyła wniosek. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia. Należy również pamiętać, iż jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, a także nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r.
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

 

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

  • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wzór  wniosku określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 20 września 2022r.  w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Wnioski dostępne w siedzibie Urzędu – Referat Spraw Społecznych lub na stronie urzędu.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie na skrzynkę ePUAP  Urzędu Gminy Lelkowo - http://epuap.gov.pl/ (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)  – jako pismo ogólne do podmiotu publicznego.
  • tradycyjnie - papierowo w  Urzędzie Gminy Lelkowo – Referat Spraw Społecznych pok. 3A-4A, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
  • za pośrednictwem poczty, wysyłając wniosek  na adres: Urząd Gminy Lelkowo, 14-521 Lelkowo 21.

Dodatek  wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji . Zgodnie z ustawą informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej, podany we wniosku. W przypadku niewskazania przez wnioskodawcę adresu poczty elektronicznej  istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lelkowo, w Referacie Spraw Społecznych. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. 

Wniosek o przyznanie dodatku można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej informacji, można uzyskać:  https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Referat Spraw Społecznych,

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30, tel: 55 244 8287

 

 

Załączniki

 

 

 

Sporządził:

Iwona Zielińska-Kanclerz

Kierownik Referatu Spraw Społecznych