Wójt Gminy Lelkowo informuje iż "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” - stypendium szkolne na rok 2023/2024 wydawane i  przyjmowane są  od dnia 1 września do dnia 15 września 2023r.

O wyżej wymienione świadczenia mogą ubiegać się uczniowie:

  • szkół podstawowych
  • szkół ponadpodstawowe
  • słuchacze kolegiów nauczycielskich
  • słuchacze kolegiów języków obcych
  • słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych
  • wychowankowie ośrodków

Pod uwagę będzie brany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień). Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż

600,00zł. na osobę (art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Więcej informacji, na temat przyjmowania i wydawania wniosków można uzyskać w:

Urząd Gminy Lelkowo

Referat Spraw Społecznych, poniedziałek – piątek  7.30 – 15.30,

Dorota Rymkiewicz

Inspektor  tel: (0-55) 244 82 87

 

                                                                                                                                             

Sporządził:

Iwona Zielińska-Kanclerz

Kierownik Referatu Spraw Społecznych