Informuję, iż wszystkie osoby, które przed dniem 1 października 2015r. nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna i na skutek złożenia oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego utraciły prawo do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w KRUS i zostały objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowych w ZUS, na mocy art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, mogą "wrócić" do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS.

Osoby otrzymujące ww. świadczenia, mogą złożyć wniosek o odstąpienie od ubezpieczeń emerytano-rentowych w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno rentowym w KRUS. Stosowny wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Lelkowo – Referat Spraw Spolecznych, pok. 3a, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienianej ustawy tj. do 01-04-2016r.

Kopia złożonego wniosku zostanie przekazana do KRUS wraz z informacją o dniu wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych z ZUS. Objęcie ubezpieczeniem w KRUS i wykreślenie z ZUS następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony.

KRUS po otrzymaniu wniosku, wydaje decyzję o objęciu danej osoby ubezpieczeniem, którą nastpenie przekazuje do organu wypłacajacego świadczenia (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) w celu rozpoczęcia jej realizacji. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za ww. osoby, będą opłacane ze środków budżetu państwa.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadziła również szereg innych zmian co do osób pobierających lub ubiegających się o: świadczenie pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasilek dla opiekuna. Wszystkie osoby pobierające ;ub ubiegające się o ww. świadczenia mają teraz prawo do wyboru ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Składki za te osoby będą odprowadzane do KRUS lub ZUS ze środków budżetu państwa.

W celu uzyskania więcej informacji, osoby zainteresowane winny zgłosić się do UG Lelkowo – Referat Spraw Społecznych, pok. 3A, 552448287.

 

załącznik:    W N I O S E K

 

sporządził:
Iwona Zielińska-Kanclerz