Od 1 listopada br. wzrosło kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy jest też zasiłek rodzinny oraz dodatki. Kryterium ogólne, które wcześniej wynosiło 574 zł neto na osobę w rodzinie, wzrosło do 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kwota kryterium wzrosła z 664 zł do 764 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrosło do 764 zł. Bez zmian pozostaje natomiast kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – nadal wynosi 1 922 zł na osobę. Wzrost wysokości zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego będzie odbywał się w trzech etapach.

Wysokość świadczeń od 1 listopada 2015 r.:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrósł z 77 zł do 89 zł;

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat wzrósł ze 106 zł do 118 zł;

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata wzrósł ze 115 zł do 129 zł.

Od 1 listopada wzrosły także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi obecnie 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 265 zł (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci)

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  – do 5. roku życia dziecka jest w wysokości 80 zł;
  – powyżej 5. roku życia dziecka jest w wysokości 100 zł;

 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 105 zł;
  – na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 63 zł,

 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej został podwyższony do kwoty 90 zł.

Kolejny wzrost wysokości kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w ramach weryfikacji przeprowadzonej w 2015 r. nastąpi od 1 listopada 2016 r. oraz od 1 listopada 2017 r.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

 

Sporządził: Iwona Zielińska-Kanclerz
                 Kierownik Referatu Spraw Społecznych