U W A G A  !
Informujemy mieszkańców Gminy Lelkowo o możliwości odbioru zużytej folii rolniczej przez firmę EMPEGIEKA Sp. z o.o. Jednorazowo możliwy jest odbiór 4,5 tony. Koszt transportu wynosi 200 zł, utylizacja 1 tony folii rolniczej 300 zł. Folię należy pakować w BigBagi bez elementów siatki i sznurka.
Wszelkie informacje w tej sprawie uzyskać można pod numerem tel. 55 243 37 29.

 

W ramach zawartej umowy ze spółką Empegieka przyjmuje niżej wymienione odpady, pochodzące z gospodarstw mieszkańców Gminy Lelkowo:
- przeterminowane leki
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych
- meble i odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
- zużyte opony ( w tym z maszyn rolniczych, ciągników)
- odpady zielone
- szkło, papier, tworzywa sztuczne, tekstylia, metale
srodowisko folia