Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od  6 października 2021 do 4 listopada  2021r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lelkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag  pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  nie zgłoszono  żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i о wolontariacie”.

Zgodnie z  postanowieniami Uchwały Nr XXXVI (188)/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia        2 września 2010 r.  w  sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  Gminy Lelkowo i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki przeprowadzonych konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lelkowo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelkowo.

                                                                                                                           

                                                                                                                          WÓJT         

Łukasz Skrzeszewski