Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania narkotyków jak również innych środków psychoaktywnych. Program ten jest w ścisłej kooperacji z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lokalną strategią rozwiązywania problemów społecznych. Program przedstawia zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

 I. Celem Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. jest:

1. podjęcie działań mających na celu ograniczenie problemów związanych z używaniem narkotyków oraz substancji narkotycznych,
2. zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającej na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienie na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy,
3. uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i narkotyków,
4. stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie międzyinstytucjonalnej i merytorycznej współpracy różnych instytucji, jednostek oświatowych, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych między innymi w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, zmierzających do modyfikowania stylu życia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od narkotyków i innych używek, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
5. wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację nowoczesnych programów profilaktycznych.

II. Zadania Gminy wynikające z przepisów prawa:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych;
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

III. Główne kierunki działania Gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, uwzględniające kierunki działań wynikające z krajowego Programu Przeciwdziałania narkomanii.

1. Rozwijanie i wdrażanie działań samopomocowych dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz członków ich rodzin
2. Udzielanie pomocy społecznej – socjalnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym.
3. Podnoszenie wiedzy osób zajmujących się profilaktyką narkotykową.
4. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z młodzieżą szkolną, nauczycielami i rodzicami.
5. Upowszechnianie informacji o szkodliwości narkotyków.
6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży.
7. Organizowanie zajęć sportowych, artystycznych itp. promowanie zdrowego stylu życia bez narkotyków.

IV. Zadania do realizacji w zakresie celów określonych w ustawie o narkomanii i w Krajowym Programie Przeciwdziałania narkomanii:

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem narkomanii:

Sposób realizacji:

1. Opracowanie bazy informacji o instytucjach i ośrodkach udzielających pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej oraz systematyczne jej aktualizowanie.
2. Współdziałania z instytucjami i ośrodkami udzielającymi pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
3. Realizacja w razie potrzeby programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od środków odurzających oraz zagrożonych uzależnieniem.
4. Stworzenie warunków do rozwoju specjalistycznych programów dla osób uzależnionych od narkotyków ich rodzin, a w szczególności dla osób nieletnich.

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej:

Sposób realizacji:

1. Udostępnienie informacji o możliwościach korzystania z pomocy psychologicznej i prawnej.
2. Stworzenie i finansowanie działań alternatywnych w stosunku do zachowań powodujących uzależnienie; w tym zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność społeczną, sportową, artystyczną.
3. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki irozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji działaniu odurzającym.
4. Upowszechnienie wiedzy o możliwościach i procedurze administracyjno - prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie.

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

Sposób realizacji:

1. Organizowanie i dofinansowywanie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli.
2. Prowadzenie programów alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży
3. Prowadzenie lekcji edukacyjnych i apeli z uwzględnieniem profilaktyki narkomanii
4. Systematyczne szkolenie i kształcenie osób tzw. pierwszego kontaktu środowiskowego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.
5. Podnoszenie wiedzy wśród osób zajmujących się profilaktyką uzależnień – dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym.
6. Upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i przeciwdziałania narkomanii
7. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązywanie problemów społecznych związanych z uzależnieniami.
8. zakup, opracowanie i wydawanie materiałów informacyjno - edukacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach.
9. Prowadzenie konkursów o tematyce uzależnień i wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i lokalnej młodzieży.
10. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek podczas lokalnych imprez .
11. Organizowanie spotkań, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.
12. Podnoszenie poziomu świadomości społecznej na temat szkodliwości środkówpsychoaktywnych a także o możliwościach zapobiegania temu zjawisku.

Zadanie 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:

Sposób realizacji:

1. Udzielanie pomocy merytorycznej i finansowej na organizację programów profilaktycznych .
2. Udostępnianie pomieszczeń na organizacje spotkań ,pogadanek ,itp. dotyczących problematyki narkomanii.
3. Współpraca z instytucjami opieki społecznej, organizacjami pozarządowymi, kościołami i osobami fizycznymi w zakresie zapobiegania narkomanii.
4. Współpraca z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – stosowanie wyznaczonych przez Biuro standardów realizacji działań profilaktycznych oraz działań z zakresu pomocy osobom uzależnionym.
5. Monitorowanie i uaktualnianie danych na temat instytucji, placówek oraz osób prowadzących działania profilaktyczne i lecznicze.
6. Współpraca z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych.

V. Finansowanie.

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowane z budżetu Gminy Lelkowo, pochodzące z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na realizację programu w 2015r. przeznacza się kwotę 2.000 zł.

VI. Postanowienia końcowe:

1.Koordynatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy Lelkowo – Referat Spraw Społecznych.
2.Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji niniejszego Programu Radzie Gminy do końca I kwartału 2016r.
3.Zmiany do programu wprowadza się w trybie przeznaczonym dla jego uchwalenia.