Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa (bóbr, wilk, żubr oraz ryś). Wymagania formalne dotyczące wniosku.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalając, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie uzależniona od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym.