Informuję, iż wszystkie osoby, które przed dniem 1 października 2015r. nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna i na skutek złożenia oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego utraciły prawo do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w KRUS i zostały objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowych w ZUS, na mocy art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, mogą "wrócić" do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS.

Gmina Lelkowo przystąpiła do rządowego programu „Książki naszych marzeń”.
Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Lelkowie, w roku szkolnym 2015/2016.
Na realizację programu otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 1.300,00 zł.

Ogłaszamy dodatkowy nabór do Programu Stypendiów Pomostowych. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy dostali się na I rok studiów i spełniają warunki Programu. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż od dnia 1 SIERPNIA 2015r. rozpocznie się wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 rozpocznie się od dnia 1 września 2015r.