Co się zmieni w rozszerzonym programie Rodzina 500+

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.

KONKURS POD TYTUŁEM:  ,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych  i utrzymanie urządzeń sportowych”                                                   

NAZWA WYBRANEGO OFERENTA:  Ludowy Klub Sportowy ,,Granica”  Zagaje

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:  12.000,00zł.
 

WÓJT GMINY LELKOWO
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2019 rok.

Informacja о naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie do opiniowania ofert w 2019 r.
 

            Wójt Gminy Lelkowo informuje, iż na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2018, poz. 450) oraz Programu Współpracy Gminy Lelkowo w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, о których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prosi zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2019.