Od 1 listopada 2016r. do 30 października 2017r. kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi:

  • kryterium ogólne na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 674,00zł.,

  • w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kwota na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 764,00 zł.

  • kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynosi 1 922,00 zł na osobę.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 30 sierpień 2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Wójt Gminy Lelkowo informuje, iż  "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” -  stypendium szkolne na rok 2016/2017  będą przyjmowane od dnia 1 września do dnia 15 września 2016 r.

      Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2016r. rozpocznie się wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.