Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Od 1 listopada br. wzrosło kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy jest też zasiłek rodzinny oraz dodatki. Kryterium ogólne, które wcześniej wynosiło 574 zł neto na osobę w rodzinie, wzrosło do 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kwota kryterium wzrosła z 664 zł do 764 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrosło do 764 zł. Bez zmian pozostaje natomiast kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – nadal wynosi 1 922 zł na osobę. Wzrost wysokości zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego będzie odbywał się w trzech etapach.

Informuję, iż wszystkie osoby, które przed dniem 1 października 2015r. nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna i na skutek złożenia oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego utraciły prawo do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w KRUS i zostały objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowych w ZUS, na mocy art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, mogą "wrócić" do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS.

Gmina Lelkowo przystąpiła do rządowego programu „Książki naszych marzeń”.
Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Lelkowie, w roku szkolnym 2015/2016.
Na realizację programu otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 1.300,00 zł.

Ogłaszamy dodatkowy nabór do Programu Stypendiów Pomostowych. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy dostali się na I rok studiów i spełniają warunki Programu. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.