Trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy oraz o świadczenie dobry start. Pamiętaj, że świadczenie otrzymasz tylko wtedy, jeśli wniosek złożysz w odpowiednim terminie.

Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej świadczenie do nas trafi. Warto też pamiętać, żeby nie przegapić terminu złożenia wniosku. W przeciwnym razie rodzina albo pozbawi się prawa do wybranego świadczenia (dotyczy to programu „Dobry Start”), albo na jego przyznanie i wypłatę będzie musiała dłużej poczekać (np. w programie „Rodzina 500+”).

Wójt Gminy Lelkowo informuje iż  "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” -  stypendium szkolne na rok 2018/2019  będą przyjmowane  od dnia 1 września do dnia 15 września 2018 r.

Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018r. ustanowiono rządowy program "Dobry start" (M.P. Poz. 514). Szczególowe warunki realizacji rządowego programu "Dobry start" określa Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018r. (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018r., poz. 1061).

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Wójt Gminy Lelkowo, ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lelkowo na lata 2018-2028".

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od dnia 29-03-2018 do dnia 12-04-2018r.

     Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu tej jednostki sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej.