Dodatek węglowy

W dniu 11.08.2022R. roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Dodatek węglowy  przysługuje dla gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem  do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

W dniu 3 stycznia 2022r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym (gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek, samotnie zamieszkując i gospodarująca)  albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek  o przyznanie dodatku osłonowego  oraz osoby z nią spokrewnione  lub niespokrewnione pozostające  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące). Dochód do dodatku osłonowego  liczony jest na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020, poz. 111 z póź. zm.).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy  należy złożyć  wniosek. Wnioski  można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Infolinia

Od 4 stycznia 2022 r. rusza   specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na:

stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Więcej informacji, na temat przyjmowania i wydawania wniosków można uzyskać  w:

 

Urząd Gminy Lelkowo
Referat Spraw Społecznych,
poniedziałek – piątek  7.30 – 15.30,
lub pod nr tel: (0-55)244 82 87

 

Dodatkowe informacje:

PYTANIA I DDPOWIEDZI DOTYCZĄCE DODATKU OSŁONOWEGO

 

Załączniki:

20211230085642 wysoko dop at dodatku os onowego

d11685aa 6d99 4e59 9562 af8cba1f22c2

tarcza antyinflacyjna

 

 

sporządził:

Kierownik Referatu Spraw Społecznych

Iwona Zielińska-Kanclerz

W związku ze zmianą organu obsługującego program 500+ wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), niezależnie od okresu na jaki będą składane, należy składać od dnia 1 stycznia 2022r.  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia tj. 1 styczeń 2022r. Referat Spraw Społecznych  nie będzie przyjmowało i rozpatrywał wniosków o te świadczenie. Jedynie będzie kontynuował wypłatę świadczeń przyznanych na okres 2021/2022 tj. do dnia 31 maja 2022r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2022/2023  będzie można składać już od 1 lutego 2022 r., ale  bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od  6 października 2021 do 4 listopada  2021r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.