Portal beneficjenta – usprawnienie komunikacji pomiędzy urzędem a beneficjentem

Informacja o sposobie wypłat świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 500+

       Lelkowo, 02-03-2020 r.

WÓJT GMINY LELKOWO
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok.
 

I. Zlecenia realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania.

II. Rodzaj zadania

Wspieranie działań sportowych, popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej pt.

,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych”

Informacja о naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie do opiniowania ofert w 2020 r.

            Wójt Gminy Lelkowo informuje, iż na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2019, poz. 688) oraz Programu Współpracy Gminy Lelkowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, о których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prosi zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2020.