Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 25 października 2022 r.  do 14 listopada 2022 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 2
5 października 2022r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Lelkowo w sprawie przyjęcia„Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

INFORMACJA

Dodatek - inne źródła ciepła

W dniu 19.09.2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek przysługuje dla gospodarstw, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy. 

Urząd Gminy Lelkowo informuje, iż dnia 29 września 2022r.  będą płacone  dodatki węglowe na konta bankowe.

Wypłaty w Kasie Urzędu rozpoczną się od dnia 3 października 2022r. według poniższego harmonogramu:

 

            Wójt Gminy Lelkowo informuje iż "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” - stypendium szkolne na rok 2022/2023 wydawane i  przyjmowane są  od dnia 1 września do dnia 15 września 2022r.