W dniu 21 października 2021 r.  Prezydent,  podpisał ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy zmian od 2022 roku obsługą świadczeń wychowawczych – 500+,  zajmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Dotychczasowa forma realizacji świadczenia również się zmieni. Wypłata świadczenia wychowawczego odbywać się będzie bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawców numer rachunku bankowego.

Urząd Gminy Lelkowo od dnia 1 września  do 15 września przyjmuje wnioski o stypendium szkolne.  

O pomoc mogą ubiegać się: rodzice, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie we własnym imieniu.

Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych: podstawowych, gimnazjum, średnich, zawodowych, policealnych/pomaturalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, językowych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 24 roku życia. Stypendium przysługuje także wychowankom placówek i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i nauki w tych placówkach. Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych.

Informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Lelkowo – Referat Spraw Społecznych,   rozpoczęto wydawanie i przyjmowanie  wniosków o  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy.

Od 9 czerwca 2021 r. wyświetlanie Karty Dużej Rodziny możliwe jest w aplikacji mObywatel.

Dotychczasowa aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021 r wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel.

INFORMACJA

w sprawie przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne na  okres zasiłkowy 2021/2022.

 

        Wójt Gminy Lelkowo,  informuje, iż  wydawanie i przyjmowanie  wniosków o  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy  2021/2022  rozpocznie się od dnia  1 sierpnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, od dnia 1 lipca danego roku.