Informacja о naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie do opiniowania ofert w 2020 r.

            Wójt Gminy Lelkowo informuje, iż na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2019, poz. 688) oraz Programu Współpracy Gminy Lelkowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, о których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prosi zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2020.

Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2019r. rozpocznie się wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 300+ Dobry Start, a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od dnia 1 lipca bieżącego roku.

INFORMACJA

     Urząd Gminy w Lelkowie informuje, że dnia 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:00  na parkingu obok urzędu ustawiony będzie bus biorący udział w akcji informacyjnej na temat programu 500+.

        Pracownicy Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu.